หนังสือราชการ

 

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

หารือสิทธิการรับเงินเบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ขก ๐๐๒๓.๓/๑๓๖๑๕)

ด่วนที่สุด ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายงานงบประมาณเงินกันเหลื่อมปี โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (ขก ๐๐๒๓.๓/๑๓๕๗๘)

การตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ขก๐๐๒๓.๓/๑๕๖๕)


๗ มีนาคม ๒๕๕๗